Καλές πρακτικές στην επικοινωνία - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογή "Καλές πρακτικές και κοινά λάθη"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας/σύνδεση με το Διαδίκτυο

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Σύνδεση Η/Υ/Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις κατά τις οποίες μπορεί να μοιραστεί μια παρουσίαση στην οθόνη

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να χωρίσουν τις εικόνες σε δύο κατηγορίες: θετικά παραδείγματα και κοινά λάθη. Στη συνέχεια, για κάθε εικόνα, ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να σηκώσουν το χέρι τους για να ψηφίσουν εάν οι εικόνες βασίζονται σε στερεότυπα ή/και διακρίσεις ή όχι και τους ζητά να αιτιολογήσουν γιατί επέλεξαν μια επιλογή αντί της άλλης. Στη συνέχεια, εξηγεί αν πρόκειται πράγματι για θετικό ή αρνητικό παράδειγμα και γιατί.