Уважение и осъждане - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: Оценителя „Какво можем да направим?“

Продължителност:  25 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Химикалки/Печатни въпросници

Инструменти за дейност „онлайн“: Онлайн въпросници

Кратко описание на дейността:

В тази последна дейност учителят / преподавателят ще оцени обучението от семинара. За да се оцени въздействието и ефективността на семинара, групата от връстници трябва да попълни въпросник в края на семинара. Целта е да се измери отношението и да се види промяната в поведението в целевата група. Накрая те трябва да напишат какво са научили и как са намерили дейностите, както и да дадат някои предложения за подобрения.