Σεβασμός και Καταδίκη - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτική ''Τι μπορούμε να κάνουμε;''

Διάρκεια:  25 minutes

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Στυλό / Τυπωμένα ερωτηματολόγια

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακά ερωτηματολόγια

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτή την τελευταία δραστηριότητα ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη μάθηση του εργαστηρίου.  Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου, η ομάδα συνομηλίκων θα πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος του εργαστηρίου. Στόχος είναι να μετρηθεί η στάση και να διαπιστωθεί η αλλαγή συμπεριφοράς στην ομάδα-στόχο. Στο τέλος πρέπει να γράψουν τι έμαθαν και πώς βρήκαν τις δραστηριότητες, καθώς και κάποιες προτάσεις βελτίωσης.