Η "Γκρί Ζώνη"

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Να ευαισθητοποιήσει και να αξιολογήσει τη σημασία μιας γλώσσας ευαίσθητης στο φύλο.
  • Να ενημερώσει τους νέους για το πώς η γλώσσα είναι το κύριο εργαλείο κοινωνικοποίησης και πώς τα στερεότυπα και τα πολιτιστικά μοντέλα είναι γκρίζα σημεία που εξαρτώνται από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.
  • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εικόνα σχετικά με τους μηχανισμούς και τους παράγοντες της κοινωνικοποίησης των φύλων, την προσωπική τους ιστορία για την κοινωνικοποίηση των φύλων.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Η «γκρίζα ζώνη / περιοχή» χρησιμοποιείται συχνά ως όρος για να υποδηλώσει πολύ διαφορετικές καταστάσεις αλλά που μοιράζονται μια αμφισημία, συμπεριφορά και / ή κατάσταση του φαινομένου, και κατά συνέπεια τη δυσκολία ανάλυσης και αξιολόγησης.
Μπορεί να υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία σε ένα πλαίσιο Βίας κατά των γυναικών: στη γλώσσα, στα στερεότυπα, στα πολιτιστικά μοντέλα, στα διανοητικά πρότυπα, στην επικοινωνία. Η αποφυγή των διακρίσεων λόγω φύλου ξεκινά με τη γλώσσα, καθώς η συστηματική χρήση της ορολογίας με βάση το φύλο επηρεάζει τις στάσεις και τις προσδοκίες και θα μπορούσε, στο μυαλό των ανθρώπων, να υποβιβάσει τις γυναίκες στο παρασκήνιο ή να βοηθήσει στη διαιώνιση μιας στερεοτυπικής άποψης για τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Συνολική διάρκεια του εργαστηρίου: 2 ώρες

Φάση Ανάγνωσης: 30 λεπτά

Φάση Εφαρμογής: 30 λεπτά

Φάση Κριτικής: 40 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μαυροπίνακας/PC/Προβολέας/Στυλό/Διαφορετικά αντικείμενα

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαφορετικά αντικείμενα/Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε μια παρουσίαση στην οθόνη/Χαρτί/Στυλό/Μολύβια για κάθε συμμετέχοντα