Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ACTIVITY 3: Critic “How does GBV feels?”

Διάρκεια: 25 minutes

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μαυροπίνακας / χαρτιά / μολύβια / στυλό / Η/Υ και προβολέας

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / tablet / τηλέφωνο Android / σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Αυτή η δεύτερη δραστηριότητα στο θεματικό αντικείμενο διερευνά πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ατόμων και πώς μπορούν να καταφέρουν ή όχι να συνυπάρξουν και να είναι τόσο ουσιαστικές και ακίνδυνες όσο και οι σχέσεις στον φυσικό κόσμο.
Ακολουθώντας μια καθοδηγητική ακολουθία, θα εξετάσουν τις επιπτώσεις για τα θύματα των κοριτσιών από διαφορετικές οπτικές γωνίες (κοινωνικές, ψυχικές, συναισθηματικές κ.λπ.), γεγονός που θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν την οπτική τους για τη σοβαρότητα και την έλλειψη νομιμότητας αυτών των συμπεριφορών.

Για την επίτευξη των παραπάνω, στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, τα οποία θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατάστασης - ζητώντας από αυτούς να περιγράψουν λεπτομερώς την αντίδρασή τους σε δύο διαφορετικούς τύπους και πλαίσια - το ένα είναι η αντίδραση της συμπεριφοράς τους στον φυσικό κόσμο και το άλλο είναι η αντίδρασή τους στο διαδίκτυο μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας (κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).