Από εσάς εξαρτάται - Δραστηριότητα 4

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αξιολόγηση "Εξαρτάται από εσένα''

Διάρκεια: 10 minutes

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Καρτέλες/Χαρτιά/Χαρτί με ζωγραφισμένο πίνακα για βελάκια/Εκτυπωμένα ερωτηματολόγια

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακά ερωτηματολόγια

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτή την τελευταία δραστηριότητα θα αξιολογήσουμε τη μάθηση του εργαστηρίου. Προκειμένου να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου, η ομάδα των συνομηλίκων θα πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο (προ-ερωτηματολόγιο) πριν από το εργαστήριο και ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος του εργαστηρίου.

Στόχος είναι να μετρηθεί η στάση και να διαπιστωθεί η αλλαγή συμπεριφοράς στην ομάδα-στόχο.
Στην αρχή οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σε κάποιες γενικές ερωτήσεις σχετικά με το τι γνωρίζουν για το συγκεκριμένο θέμα και στο τέλος πρέπει να γράψουν τι έμαθαν και πώς βρήκαν τις δραστηριότητες, καθώς και κάποιες προτάσεις βελτίωσης.